Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013

To success story των... σεντουκιών

Ενδείξεις φυγής καταθέσεων καταγράφονται στις τράπεζες μετά την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών για την κατάσχεση τραπεζικών καταθέσεων για οφειλέτες του Δημοσίου.

Αντιλαμβα­νόμενοι ότι μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να αποσταθεροποιήσει το τραπεζικό σύστημα, να αποδυναμώσει τις τράπεζες και να διευρύνει τις κεφαλαιακές τους ανάγκες, οι τραπεζίτες ενεργοποιούνται επιχειρώντας να στήσουν αναχώματα.
 Αν η ρύθμιση για κατάσχεση καταθέσεων αποσυρθεί, τότε οι απαιτήσεις της τρόικας θα διογκωθούν και θα ενταθούν, οδηγώντας σε αμφι­σβήτηση του στόχου των εισπράξεων από φοροδιαφυγή και λη­ξιπρόθεσμες οφειλές έναντι του Δημοσίου.

Όπως όλα δείχνουν, η πρωτοβουλία για κατάσχεση κα­ταθέσεων αποδεικνύεταιδίκοπο μαχαίρι, ενώ καθίσταται σαφές ότι μεγάλο μέρος των μεγαλοκαταθετών είναι και μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου.

Για τρία ευρώ

Το θέμα συζητήθηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθη­κε στο υπουργείο Οικονομικών με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τις τράπεζες, οι οποίες μετέφεραν τα προβλήματα και τις δυ­σλειτουργίες που παρατηρούνται από παρόμοια φαινόμενα. Σύμφωνα με τους τραπεζίτες, η κατάσταση έχειεκτροχιαστεί στον βαθμό που στον χορό των κατασχέσεων έχουν μπει για τα καλά – εκτός από το Δημόσιο – και οι δήμοι της χώρας, οι οποίοι αποστέλλουν κατασχετήρια για οφειλές από κλήσεις της Δημοτικής Αστυνομίας, πρόστιμα για εκπρόθεσμες πλη­ρωμές κλήσεων ή ακόμα και οφειλές για τέλη της τάξης των 3 ευρώ, όπως το τέλος Νεκροταφείου!

Οι τράπεζες καλούνται καθημερινά να διεκπεραιώνουν παρόμοια αιτήματα,που καταφθάνουν βροχή στα αρμόδια τμήματα, φθάνοντας συνολι­κά από την αρχή του χρόνου μέχρι και τον Αύγουστο τα 80.000. Όπως εξη­γούν αρμόδια στελέχη, οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να προχωρήσουν τη σχετική διαδικασία, διασφαλίζοντας την τήρηση του νόμου για το ακα­τάσχετο του μισθού ή της σύνταξης και μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ ή των 2.000 ευρώ, εάν πρόκειται για κοινό λογαριασμό.

Σε κάθε περίπτωση, οι κατασχέσεις ποσών από τους καταθετικούς λογαριασμούς για χρέη και οφειλές προς το Δημόσιο αναμένεται να αυξη­θούντο προσεχές διάστημα με τη θεσμοθέτηση από την πλευρά του υπουργείου Οικονομικών της πρακτικής της ηλεκτρονικής κατά­σχεσης.

Ήδη λειτουργεί το Μητρώο των Καταθέσεων που επι­τρέπει στο Δημόσιο να έχει πλήρη πρόσβαση σε όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχει ένας καταθέτης σε όλες τις τράπεζες. Με την ηλεκτρονική κατάσχεση θα μπορεί εκτός από την άμεση πληροφορία, την οποία έχει ήδη στη διάθεσή του, να επιδίδει και ηλεκτρονικά το αίτημα της κατάσχεσης αντί της επίδοσης με κλητήρα, που γίνεται σή­μερα, επισπεύδοντας τη διαδικασία και μειώνοντας τη γρα­φειοκρατία για το θέμα.

Οι καταθέτες θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι το ακατάσχετο της μισθοδοσίας και της σύνταξης ισχύει μόνο για οφειλές προς το Δημό­σιο και όχι για άλλους φορείς στους οποίους μπορεί κάποιος να έχει οφει­λές. Η απόδειξη, άλλωστε, για το πότε ένας λογαριασμός είναι μισθοδο­τικός ανήκει στον ίδιο τον κάτοχο ή την επιχείρηση, στην περίπτωση που τηρεί όλη τη μισθοδοσία του προσωπικού της σε συγκεκριμένη τράπεζα.

Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει ο ίδιος να πιστοποιήσει με βεβαίωση του εργοδότη ότι τα χρήματα που εκταμιεύονται είναι αποτέλεσμα της μισθωτής εργασίας που παρέχει σε συγκεκριμένο εργοδότη.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου